Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH",
broj 52/14) u tački I, stav (1) alineja 1. riječi: "Haris Abaspahić" zamjenjuju      se riječima: "Jasenko Muharemagić".
U tački l. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Komisije obavljat će Omer Popara,   stručni savjetnik u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".   

 

V broj 1417/2014
22. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.