Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 123. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/1 1), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KAZNENO-
POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U
BIHAĆU

 

I

 

Muhamed Krkić, kojeg je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V broj: 368/2010 od 10.05.2010. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10), razrješava se dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1408/2014
22. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.