Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Viada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA
O PRAVIMA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Za izradu Zakona o pravima branitelja domovinskog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuje se Radna grupa od predstavnika Ureda premijera Federacije Bosne i Heree'govine, Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalnog ministarstva financija i Federalnog ministarstva pravde, u sljedećem sastavu:
1. Ibrahim Ganibegović, predsjednik – predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;
2. Nezim Ćatić, član - predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja     i invalida domovinskog rata;
3. Ismar Bratić, član - predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja    i invalida domovinskog rata;
4. Ivica Mladina, član - predstavnik Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Edvin Granić, član - predstavnik Federalnog ministarstva financija;
6. Mersiha Udovčić, član - predstavnik Federalnog ministarstva pravde.
2.     Zadatak Radne grupe je da pregovara sa Udrugom zaboravljeni branitelji - borci Bosne i Hercegovine, kao i drugim udrugama/udruženjima koje predstavljaju braniteljsku populaciju, te izvrši analizu prijedloga izrade navedenog zakona, razmatrajući pravnu i financijsku opravdanost i o tome blagovremeno izvješćuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, radi upućivanja i razmatranja.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1405/2014
02. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.