Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav 3. Zakona, o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 1132/2014 od 12.06.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14) tačka III mijenja se i glasi:

 

"III

 

Za učešće u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno- tehničkom licu Policijskog odbora pripada naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14)."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 19.06.2014. godine.

 

V broj 1391/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.