Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine--Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-257 od 23.04.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 28/14, po novom premjeru k.č. br. 878/2 k.o. Miljkovići, u površini od 628 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 28/1, upisana u zk.ul. br. 156 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani: Sima (Ivan) Bevanda rođ. Rozić, Franjka (Jure) Bevanda rođ. Zubac i Stipe (Martin) Bevanda sa po 1/3 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo: Stipe (Martin) Bevanda sa 1/160 dijela i još 94 uknjižena suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Ante (Jozo) Bevanda, Tadija (Andrija) Bevanda sa po 1/3 dijela, Ivo (Stipe) Bevanda, Martin (Stipe) Bevanda, Zdravka (Stipe) Bevanda, Mira (Stipe) Bevanda, Janja (Stipe) Bevanda sa po 1/15 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-20/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermiti Nikšić, v. r.