Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-I-05-33-976/05-213 od 23.04.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 312/153, po novom premjeru k.č. br. 799/2 k,o. Miljkovići, u površini od 241 m², nastala cijepanjem od k.č. br. 312/42, upisana u zk. ul. br. 878 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Mate) Šaravanja i Pavo (Mate) Šaravanja sa po 1/2 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Ivan (Grgo) Šaravanja sa 1/6 dijela i još 5 uknjiženih suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno vlasništvo Ivica (Mile) Šaravanja sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3:     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-18/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.