Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlastene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-I-05-33-976/05-153 od 06.06.2033. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 325/31, po novom premjeru k.č. br. 1011/2 k.o. Čule, u površini od 455 m2, nastala cijepanjem od k.č, br. 325/17, upisana u zk. ul. br. 1047 EL k.o. KruSevo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Vidan (Jozo) Tomić sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Vidan (Jozo) Tomić sa 53/768 dijela i još 37 uknjiženih suvlasnika, a posjed i stvarno suvlasništvo Ivica (Vidan) Tomić, Miroslav (Vidan) Tomić, Bruno (Vidan) Tomić i Draga (Stojan) Tomić rođ. Gugić sapo 1/4 dijela.
2:     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-15/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.