Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, broj II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj UP-I-05-33-976/05-149 od 09.04.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 326/27, po novom premjeru k.č. br. 1004/2 k.o. Čule, u površini od 256 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 326/1, upisana u zk. ul. br, 1156 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednik upisan Ivan (Nikola) Vidačak sa 1/1 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Grgo (Štipan) Rozić sa 1/4 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika, a .savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Gojko (Ivan) Vidačak, Antica (Ivan) Vidačak i Mirjana (Ivan). Buhač rođ. Vidačak sa po 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-13/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r