Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-139 od 09.09.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 327/43, po novom premjeru k.č. br. 984/2 k.o. Čule, u površini od 432 m² , nastala cijepanjem od k.č. br. 327/15, upisana u zk. ul. br. 1120 EL k.o. Kruševo, u katastru nekretnina kao posjednici upisani: Jela (Pero) Rozić rod. Šaravanja sa 24/48 dijela, Mile (Ilija) Šaravanja sa 7/48 dijela, Pavo (Ivan) Šaravanja sa 7/48 dijela, Ivan (Jure) Šaravanja sa 3/48 dijela i Andrija (Marko) Šaravanja sa 7/48 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Šaravanja (Grgo) Ivan sa n/n dijela i još 169 uknjiženih suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Mate (Ante) Rozić, Miroslav (Ante) Rozić, Mate (Ante) Rozić i Josip (Ante) Rozić sa po 1/6 dijela, Milka (Mate) Šaravanja rod. Šaravanja, Miroslav (Jure) Šaravanja sa po 1/64 dijeja, Ivan (Mijo) Šaravanja sa 1/32 dijela, Pavo (Mile) Šaravanja i Milica (Mile) Medić rod. Šaravanja sa po7/96 dijela, Stjepan (Pavo) Šaravanja, - Ivan (Pavo) Šaravanja i Danica (Pavo) Alijaš rod. Šaravanja sa po 7/192, Luča (Mate) Saravanja rod. Grle, Zlatan (Andrija) Šaravanja, Anica (Andrija) Prusina rod. Saravanja, Zora (Andrija) Ereš rod. Šaravanja i Ivica (Andrija) Arapović rod. Šaravanja sa po 7/240 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlastenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-12/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.