Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-31/13 od 20.01.2014. godine, zapredaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici održanoj 05.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-137-3 od 18.12.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 119/1 zv. "Pečuj", po kulturi livada 4. klase, površine 559 m2, upisana u p.l. 330 k.o. Ričice kao posjed DS - Krivaja OUR Šumarstvo sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 280/19 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 1265 k.o. Ričice kao vlasništvo Aleksić (Tomo) Stanimir sa dijelom 1/1,
- k.č. br. 119/2 zv. "Pečuj", po kulturi šuma 4. klase, površine 1.579 m2, upisana u p.l. 330 k.o. Ričice kao posjed DS - Krivaja OUR Šumarstvo sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 280/25 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 1265 k.o. Ričice kao vlasništvo Aleksić (Tomo) Stanimir sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 280/19), a sve parcele stvarno vlasništvo Aleksić (Tomo) Stanimir sa dijelom 1/1.
2.      Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-49-1/2014
05. februara/veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nerinin Nikšić, s. r.