Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne l Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 7. stav 2. tačka l. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU FEDERALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETE

 

1.      U  Federalnu komisiju za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na period od četiri godine, imenuju se:
- dipl. ing. arh. NERVIN ĐAČIĆ - predsjednik,
- dr. sC. STIPO BULJAN dipl. ing. stroj. - član,
- dipl. pravnik JASENKO MUHAREMAGIĆ - član,
- dipl pravnik DEJAN VRAČIĆ - član,
- dipl. ing. građ. SAMIR SERDAREVIĆ - član,
- dipl. ing. hem. ŠEJLA FAKO - član,
- dipl. ekonomista DAMIR MORIĆ - član.
Za sekretara Komisije određuje se prof. soc. DALILA EFENDIĆ.
2.      Zadaci Komisije iz tačke 1. ovog rješenja utvrđeni su Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09).
3.      Federalna uprava civilne zaštite obezbijedit će odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva, kao i prostor gdje će Komisija obavljati poslove iz svoje nadležnosti.
4.      Predsjedniku, članovima Komisije i sekretaru pripada naknada za rad u Komisiji u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodioca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11), a isplaćivat će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
Maksimalna mjesečna naknada za rad utvrđuje se do visine jedne i pol (1,5) osnovice za obračun plaće, o čemu će direktor Federalne uprave civilne zaštite donijeti posebno rješenje.
5.     Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/09, 8/10, 16/12).
6.      Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1601/2013   
30. decembra 2013. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.