Na temelju članka 19. stavak. 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20. Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branilaca domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 30.12.2013. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VRŠENJE NEPOSREDNOG UVIDA
U RJEŠAVANJE PRAVA PREMA ZAKONU O
PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU
BRANILACA DOMOVINSKOG RATA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branilaca domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), i točki I iza stavka l. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz stavka 1. ove točke, obavljat će Mirela Eljšan, predstavnik Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tehničko lice."

 

II

 

Iza točke II dodaje se nova točka IIa koja glasi:

 

 

"Ha

 

Zadužuje se Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da pruži tehničku pomoć za rad Povjerenstva (vođenje protokola ulaznih i izlaznih akata Povjerenstva i upotrebu pečata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dostavljanje i otpremanje pošte i arhiviranje predmeta)."

 

III

 

U točki III riječi: "predsjednik i članovi", zamjenjuju se riječima: "predsjednik, članovi i tehničko lice".

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1595/2013
30. prosinca 2013. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.