Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: IT-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-91 od 12.07.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 355/56, po novom premjeru k.č. br. 755/2 k.o. Čule, u površini od 152 m² , nastala cijepanjem od k.č. br. 355/2, upisana u zk. ul. br. 687 k.o. Kruševo,
- k.č. br. 355/57, po novom premjeru k.č. br. 756/2 k.o. Čule, ukupne površine 76 m2, nastala cijepanjem od k.č. br. 355/2, upisana u zk. ul. br. 687 k.o. Kruševo, u katastru nekretnina upisas posjed Iva (Ilija) Ćorić rod. Džeba sa l/l dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Martina Ćorića pok. Ivana sa 1100/8400 dijela i još 22 uknjižena suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo Ivan (Pavo) Ćorić i Luča (Pavo) Ćorić sa po 1/2 dijela.
2.      Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-11/2014
10. srpnja/jula 2034. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.