Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94. 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: II-953/14 od 09.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem ^Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-76 od 21.05.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 334/33, po novom premjeru k.č. br. 845/2 k.o. Čule, nastala cijepanjem od k.č. br. 334/14, upisana u zk. ul. br. 770 k.o. Kruševo,
- k.č.br. 334/34, po novom premjeru k.č. br. 844/2 k.o. Čule, nastala cijepanjem od k.č. br. 334/14, upisana u zk.ul. br. 770 k.o. Kruševo kao posjed Jure (Mate) Rozić i Mate (Stjepan) Rozić sa po 1/2 dijela, zemljišnoknjižno suvlasništvo Jure Rožica sina Matina sa 5/54 dijela, Mate Rožica sina Stjepana sa 5/54 dijela i još 21 uknjižen; suvlasnik,
- k.č. br. 341/52, po novom premjeru k.č. br. 728/2 k.o. Čule, nastala cijepanjem od k.č. br. 341/2, upisana u zk.ul. br. 260 k.o. Kruševo kao posjed Jure (Mate) Rozić i Mate (Stjepan) Rozić sa po 1/2 dijela, zemljišnoknjižne suvlasništvo Jure Rožica sina Matina sa 1/18 dijela, Mate Rožica sina Stjepana sa 1/4 dijela i još 23 uknjižena suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Anđa (Mate) Rozić rod. - Volarić sa 1/2 dijela, Matija (Jure) Kordić rod. Rozić, Slavaka (Jure) Begić rod. Rozić i Mira (Jure) Pehar rod. Rozić sa po 1/8 dijela, Ilija (Ivan) Rozić, Slavica (Ivan) Rozić, Sanja (Ivan) Rozić, Ruža (Ivan) Ćubela rod. Rozić, Antonija (Ivan) Lončar rod. Rozić i Marina (Ivan) Ćorić rod. Rozić sa po l/48 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-10/2014
10. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.