Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije B.osne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/037 2/06 i 8/06), kao i članka 102. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 1179/2011 od 27.10.2011. godine i V broj 120/2012 od 01.02.2012. godine, V broj: 1142/2012 od 05.09.2012. godine i V broj: 1021/2013 od 18.09.2013. godine u točki I vrši se izmjena podtočke 1. tako da glasi:
"1. SNJEŽANA BODNARUK, predsjednica, Federalno ministarstvo zdravstva".
U točki I podtočka 6. se briše.

 

II

 

Mandat imenovane iz točke I podtočka 1. ovog rješenja traje do isteka mandata na koji su imenovani članovi Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem V broj: 1179/2011 od 27.10.2011. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1321/2014
10. Srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.