Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), a u vezi sačlanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, viadinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG
ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se privremeni Nadzorni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:
l.     Midhat Haračić, predsjednik,
2.Ksenija Miladinović, član,
3.    Aida Đozo, član.

 

II

 

Privremeni nadzorni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i dragim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1320/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.