Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), a u svezi sa člankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG
VIJEĆA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U
SARAJEVU

 

I

 

Imenuje se privremeno Nadzorno vijeće Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u sljedećem sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, predsjednica,
2.     Enra Suljić, član,
3.     Vanja Kenjić, član.

 

II

 

Privremeno nadzorno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1319/2014
10. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.