Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1001/11 od 13.09.2011. godine, V broj 1180/11 od 27.10.2011. godine i V broj 32/2013 od 16.01.2013. godine o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, u tački I podtač. 3., 7. i 10. mijenjaju se i glase:
"3. ADEMIR SPAHIĆ, član"
"7. ALBIN MUSLIĆ, član"
"10. MIROSLAV SPASOJEVIĆ, član".

 

II

 

Mandat imenovanih traje do isteka mandata na koji su imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Rješenjem V broj 1001/1) od 13.09.2011. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1318/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.