Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG VIJEĆA
SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Nadzorno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u sljedećem sastavu:
1.     IVAN VASILJ, predsjednik,
2.     MAJA OSTOJIC, član,
3.     LUDVIG LETICA, član.

 

II

 

Nadzorno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedno mandamo razdoblje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1317/2014
10. srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.