Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici, održanoj 10.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA
SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostaru sljedećem sastavu:
1.     IVAN VASILJ, predsjednik,
2.     MAJA OSTOJIĆ, član,
3.     LUDVIG LETICA, član.

 

II

 

Nadzorni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedan mandatni period.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BIH".

 

V broj 1317/2014
10. jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.