Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj t/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, broj 03-2-226-18029/2014 od 05.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepot­puno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Ktaduša - Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša, Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na ,123, sjednici, održanoj 02.07.2014- godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama koje su nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša - Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladula, broj 04/1-31/2-2853/13 od 03.01.2014. godine, i to na parceli označenoj kao:
- k.č. br. 419/1 zv."Livada", po kulturi livada l. klase u ukupnoj površini od 5.525 m², upisana u p.l. br. 405 k.o. Stabandža kao posjed Baltić (Vahida) Zuhdija iz Stabandže sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 8/1 k,o, Stabandža (zemljišna knjiga uništena), a na dijelu koje parcele je, u površini od 123 m², odnosno u dužini od 41 m, u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać, u svrhu izgradnje, postavljanja i održavanja elektroenergetskog objekta za prenos i razvođenje električne energije - otcjepni DV za STS-B 10(20)/0,4 kV "Stabandža 2" i STS-B 10(20)/0,4 kV "Stabandža 2" u naselju Stabandža, područje Općine Velika Kladuša.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekret­nina Općinski načelnik Općine Velika Kladuša - Služba imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-779/2014
02. jula/srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić. s. r.