Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-75-6/14 od 20.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješe­njem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak o posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastav nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj OS-31-2-1321/2012 od 24.03.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2014/i, ukupne površine od 618 m², k.o. Raštelica, vlasništvo Topić   (Omera) Razije iz Hadžića sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekret­nina Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-862/2014
02. jula/srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.