Na temelju člana 31. stav. 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1,3-6807-7/13 od 20.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno ekspro­prisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-2-1296/2012 od 25.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1828/2, po kulturi njiva 4. klase u površini od 285 m2 i njiva 6. klase u površini od 679 m2 (sve u ukupnoj površini od 964 m2), k.o, Raštelica,
- k.č. br. 2002/1, po kulturi njiva 7. klase u površini od 1.006 m2 i šuma 6. klase u površini od 629 m2 (sve u ukupnoj površini od l.635 m2), k.o. Raštelica,
a obje parcele vlasništvo Mujo (Alija) Šarić iz Hadžića sa dijelom l/l.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-859/2014
02. jula/srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.