Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-31/13 od 20.01.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-148 od 27.09.2013. godine, i to na parceli;
- k.č. br. 2521/2 zv."Osoje", po kulturi prilazni put, površine 146 m2, upisana u p.l. 331 k.o. Ričice kao posjed DS - Javni putevi sa dijelom l/l (nastala od k.č. br. 2521), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br, 792/290 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 1265 k.o. Ričice kao vlasništvo Aleksić (Tome) Stanimir sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. 792/4), a stvarno vlasništvo DS -Javni putevi sa dijelom 1/l.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su pot­rebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-49/2014
05. februara/veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.