Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-13/13 od 31.10.2013. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-106 od 05.06.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 56/2 zv. "Jezero", kuća i zgrada u površini od 26 m² i njiva 3. klase u površini od 779 m² (a sve u ukupnoj površini od 805 m²), upisana u p.l. 708 k.o. Crkvice kao posjed Dujmović (Marka) Drage sa dijelom 1/1, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 286/12 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 326 k.o. Crkvice na ime Dujmović (Marko) Drago sa dijelom 1/1, a sve stvarno vlasništvo Dujmović (Marko) Drage iz Zenice sa dijelom l/l.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-835/2014
02. jula/srpnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.