Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Elektroprivreda HZ H-B" d.d. Mostar, broj: 11-953/14 od 09.05.2034. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine - Službe za nekretnine Grada Mostara, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 02.07.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Odjela za financije i nekretnine -Službe za nekretnine Grada Mostara, broj: UP-I-05-33-976/05-162 od 06.06.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 325/37, po novom premjeru k.č..br. 1029/2 k.o. Čule, u površini od 368 m², nastala cijepanjem od k.ć. br. 325/28, upisana u zk.ul. br. 951 EL k.o. Kruševo, u katastra nekretnina kao posjednici upisani Ivan (Jure) Tomić sa 4/6 dijela i Anica (Stipe) Tomić rođ. Božić sa 2/6 dijela, zemljišnoknjižne) suvlasništvo Nikola (Ante) Čule sa 1/6 dijela i još 8 uknjiženih suvlasnika, a savjestan posjed i stvarno suvlasništvo: Ivan (Jure) Tomić sa 4/6 dijela, Matija (Pero) Marijanović rođ. Tomić, Ivica (Pero) Lugarec rođ. Tomić, Janja (Pero) Radoičić rođ. Tomić, Nikola (Pero) Tomić sa po 1/18 dijela, Mila (Mate) Tomić rod. Ćorić, Vanja (Gojko) Prskalo rođ. Tomić, Antonela (Gojko) Galić rođ. Tomić, Ana (Ilija) Tomić rođ. Senkić, Zlatko (Martin) Tomić, Silvana (Martin) Marić rođ. Tomić sa po 1/54 dijela.
'2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina Odjel za financije i nekretnine - Služba za nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-640-9/2014
02. srpnja/jula 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.