Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2544-3/14 M.Š. od 11.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 04-31-2226/14 B.L. od 23.04.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 972/10, nastala od k.č. br. 972/4, u ukupnoj površini od 210 m², upisana u zk. ul. br, 390 k.o. Bojnik kao vlasništvo Miloš Ivke kći Danka rođ. Bošnjak sa dijelom 1/1. Predmetnom zemljištu po novom premjeru odgovara k.č. br. 972/10, nastala od od k.č. br. 972/4, u ukupnoj površini od 210 m2, upisana u K.KU br. 390 k.o. Bojnik.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-817/2014
26. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.