Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Kanton Sarajevo putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, broj 02-023-1286/13 od 16.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine llidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-2266/56-11E od 09,06.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2229/74, u ukupnoj površini od 141 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 2229/8, upisane u zk.ul. br. 1296 k.o. Gornji Butmir (zemljišnoknjižno stanje), odnosno k.č. br. 937/2, u ukupnoj površini od 141 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 937 k.o. Stup (katastarsko stanje), stvarno vlasništvo Budimlić rod. Ramač (Dioniz) Ana sa dijelom 1/2 i Budimlić (Ilija) Mirjana sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine llidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine,
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH:1. .

 

Broj 03-31-816/2014
26. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.