Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-49/13 od 30.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-79 od 27.05.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1363/2 zv, "Vina", po kulturi livada 5. klase, u ukupnoj površini od 2.390 m2, upisana u p.l. br. 212 k.o. Crkvice kao posjed Jelović (Jakov) Jozo sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 1363), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 169/11 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 925 k.o. Crkvice na ime Jelović (Jakov) Jozo sa dijelom 1/1, a stvarno suvlasništvo Jelović (Josip) Franjo iz Zenice sa dijelom 5/12, Jelović (Anto) Marica iz Zenice sa dijelom 1/6 i Kozina (Marko) Marinko iz Zenice sa dijelom 5/12.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za .eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-740/2014
26. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšič, s. r.