Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bosanska Krupa, zastupane po Općinskom pravobranilaštvu Općine Bosanska Krupa, broj: Op 49/12 od 05.06.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za prostorno uređenje, građenje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske i inspekcijske poslove Općine Bosanska Krupa prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121.
icii održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe zaprostorno uređenje, građenje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske i inspekcijske poslove Općine Bosanska Krupa, broj: UP-1-04-31-1279/14 od 29.05.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 24/35-2, "KUĆA I DVORIŠTE" stambena zgrada, u ukupnoj površini od 400 m2, upisana u posjedovni list br. 1802 k.o. Bosanska Krupa na ime Hasanović (Derviš) Suad sa dijelom 1/2 i MaŠinović (Hamdija) Zekira sa dijelom 1/2, a stvarno vlasništvo Hasanović (Derviš) Suad sa dijelom 1/2 i Mašinović (Hamdija) Zekira sa dijelom 1/2.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za prostorno uređenje, građenje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske i inspekcijske poslove Općine Bosanska Krupa osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-27-701-4/2014
26. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.