Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ovlaštenja iz članka 5. stavak (3) Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o. formiranju koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ("Službeni glasnik BiH", broj 85/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE -
FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH
POSLOVA ZA ČLANA KOORDINACIONOG TIJELA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 

I

 

Ibro Bešlija, imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje umjesto predstavnika Hujdurović Mustafe.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1234/2014
26. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.