Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 11. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12) i člana 13. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 3 1/05, 58/06 i 62/13). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine na period od četiri godine, u sastavu:
- Marinko Bošnjak, predsjednik
- Jelena Trutina, zamjenik predsjednika
- Zijo Demirović, član
- Zlatan Dedić, član
- Adnan Mujagić, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1209/2014
26. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, s. r.