Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješava se dužnosti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenovan Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 74/2010 od 01.02.2010. godine, u sastavu:
1.     Franjo Šaravanja, predsjednik
2.     Adnan Mujagić, zamjenik predsjednika
3.     Miroslav Džidić, član
4.     Branislav Slijepčević, član
5.     Marinko Bošnjak, član
6.     Ramiz Leto, član.
7.     Senija Selimović, član
8.     Hrustem Mališević, član
9.    Senahid Garić, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1208/2014
26. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, s. r.