Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i Zaključka V broj: 815/2014 od 28.04.2014, godine, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU KOMISIJE

 

I

 

Formira se Komisija iz tačke 3. Zaključka V broj 815/2014 od 28.04.2014. godine, koji je Vlada Federacije Bojiie i Hercegovine donijela na 112. sjednici, u koju se imenuju:
- Kalkan Ismira, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predsjednik Komisije:
- Merima Karić, predstavnik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, član;
- Ferida Olovčić, predstavnik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, član;
- Muratović Zijad, predstavnik Sindikata JP VZ - "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo, član;
- Prašević Idajet, predstavnik Sindikata JP VZ "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo, član;
- Ćehajić Asim, predstavnik Sindikata JP VZ "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo, član.

 

II

 

Koriisija iz tačke I se formira sa zadatkom, kako bi razmotrila osnovanost retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža osiguranja svih bivših zaposlenika JP VZ "Orao" d.o.o. Rajlovac - Sarajevo od 31.12.2010. godine, i omogućila prijavljivanje istih nadležnoj Službi za zapošljavanje u ciiju ostvarivanja prava na penziju, kao i predlaganja načina iznalaženja finansijskih sredstava za retroaktivno uvezivanje penzijskog staža osiguranja za 9 bivših zaposlenika JP VZ "Orao" d.o.o. Rajlovac - Sarajevo, zaključno sa 31.12.2010. godine, a prema aktu Federalnog zavoda broj: 12/3-14-4-1870/14 od 05.03.2014. godine.

 

III

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo finansija-Federaino ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, da u okviru svoje nadležnosti, Komisiji iz tačke I ovog rješenja, pruže potrebnu pomoć, informacije u cilju izvršenja zaduženja iz tačke II ovog rješenja.

 

IV

 

Za realizaciju zadatka iz tačke II ovog rješenja određuje se rok od 60 dana od dana donošenja ovog rješenja.

 

V

 

Nakon izvršenog zadatka iz tačke II ovog rješenja, Komisija je dužna dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine informaciju sa prijedlogom zaključaka za rješavanje predmetnog pitanja, a u roku od sedam dana od dana isteka roka za izvršenje zadatka.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1205/2014
26. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
 Nermin Nikšić, s. r.