Na osnovu čana 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. hitnoj sjednici, 13.02.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA
VOĐENJE PREGOVORA SA SAMOSTALNIM
SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE,
SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Desnica Radivojević, zamjenik premijera, predsjednik,
2.     Ante Krajina, federalni ministar finansija, član,
3.     Zoran Mikulić, federalni ministar pravde, član,
4.     Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke, član,
5.     Sanjin Halimović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, član,
6.     Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i socijalne politike, član.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u vezi sa utvrđivanjem osnovice za obračun plaća u federalnim organima uprave za 2014. godinu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 221/2014
13. februara/veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.