Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), člana 105. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ZAMJENIKA
DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

JASMINKA HASIĆ - SLIJEPČEVIĆ, privremeno se imenuje za zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Mandat imenovane traje tri mjeseca, počev od 29. juna 2014. godine, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1196/2014
19. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.