Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO

 

I

 

STEVAN TONTIĆ, na lični zahtjev razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo, sa danom 30.06.2014. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1171/2014
19. juna 20l4. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.