Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR l
IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

l.    Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Haris Abaspahić, predsjednik,
2.     Merima Maslo, član,
3.     Sanela Adžović, član,
4.     Mira Bradara, član,
5.     Samir Bakić, član.
2.     Zadatak Komisije iz tačke l. ovog rješenja je da, nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke l. ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14),
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1170/2014
19. juna/lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšič, s. r.