Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI ZAMJENIKA
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U
SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

I

 

SAMIR DŽEBO, razrješava se sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na koju dužnost je imenovan Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 469/10 od 20.05.2010. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/10), zbog isteka mandata.

 

II

 

Radno-pravni status policijskog službenika Samira Džebe, riješit će se u okviru Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, sukladno važećim zakonima i podzakonskim propisima.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1165/2014
19. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.