Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 37. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 75/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU ZAMJENIKA
DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U
SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA
UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova V broj: 1058/2014 od 28.05.2014. godine iza točke I dodaje se nova točka Ia, koja glasi;

 

"Ia

 

"Zamjenik direktora iz točke I ovog rješenja preuzima dužnost danom stupanja na snagu Rješenja o razrješenju sa dužnosti Samira Džebe, ranijeg zamjenika direktora Federalne uprave policije."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1161/2014
19. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.