Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra financija/ federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine privremeno se imenuje IVAN BRKIĆ, na razdoblje od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1119/2014
12. lipnja 2014, godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.