Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra finansija/federalnog ministra financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine privremeno se imenuje IVAN BRKIĆ, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1119/2014
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.