Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, predsjednica,
2.     Haris Abaspahić, član,
3.     Dejan Vračić, član,
4.     Hajrudin Hadžimehanović, član,
5.     Tihomir Ćurak, član.
2.     Zadatak Povjerenstva iz točke l. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži federalnom ministru financija/federalnom ministru finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
3.     Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke 1. ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem, a sukladno Odluci o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1118/2014
12. lipnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.