Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA NADZOR
OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

1.     Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i   Hercegovine, u sastavu;
1.     Edita Kalajdžić, predsjednica,
2.     Haris Abaspahić, član,
3.     Dejan Vračić, član,
4.     Hajrudin Hadžimehanović, član,
5.  Tihomir Ćurak, član.
2.     Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži federalnom ministru finansija/federalnom ministru financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke l. ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija se visina utvrditi posebnim rješenjem, a u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/11).
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1118/2014
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.