Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 l 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4165-29/13 od 16.01.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i  Hercegovine,  na 99. sjednici održanoj  05.02.2014.  godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 12-31-3268/12-98 od 06.01.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 61/2 zv. "Staro kućište", kuća i zgrada površine 44 m2 i dvorište površine 147 m2 (sve u ukupnoj površini od 191 m ), upisana u p.l. 39 k.o. Crkvice kao posjed Bilić (Nike) Ivica sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 61), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 268/13 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 648 k.o. Crkvice na ime Bilić (Nikole) Nikola sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. br. 268/7), a stvarno vlasništvo Bilić (Nike) Ivica iz Zenice sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-39/2014
05. veljače/februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.