Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa Odlukom o načinu formiranja mješovitih komiteta/komisija za praćenje provođenja sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj suradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12) i člankom 5. Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke ("Službeni glasnik BiH" - Međunarodni ugovori, broj l1/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,.na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA EKONOMSKU
SURADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
REPUBLIKE SLOVAČKE

 

I

 

Šefika Hafizović imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 181/2014
30. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.