Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj 01-2.5-4754-28/14 N.O. od 16.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godjrie, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno   izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UP/1-07-33-188/47-13 od 06.05.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1042/2 zv. "Mala lizdakovina", u naravi šuma ukupne površine 996 m2, vlasništvo: Anđa (ž. Mate) Kitin sa 455 m2, Ruža Šamić sa 455 m2, Vinko
(Stjepan) Bjelopera sa 21,5 m2, Slobodan (Stjepan) Bjelopera sa 21,5 m2, Božidar (Stjepan) Bjelopera sa 21,5 m2, Andrija (Stjepan) Bjelopera sa 21,5 m2.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-694-13/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.