Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2.5-4754-28/14 N.O. od 16.05.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP/I-07-33-188/37-13 od 28.04.2013. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1177/8 zv. "Dočine", u naravi pašnjak ukupne površine 274 m3, vlasništvo: Josipa (Stojana) Butigan sa dijelom 1/3, Vlatka (Grge) Butigan sa dijelom 2/15, Danice (ud. Grge) Butigan sa dijelom 2/15, Jasne (Grege) Zuvelek sa dijelom 2/15, Luče (Grge) Butigan sa dijelom 2/15, Marine (Grege) Butigan sa dijelom 2/15.
2.     Prije predaje u posjeći potpuno izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

Broj 03-31-694-6/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.