Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi Odluke o načinu formiranja mješovitih komiteta/komisija za praćenje provođenja sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini i sporazuma o preferencijalnoj trgovini s drugim državama ("Službeni glasnik BiH", broj 105/12) i članom 5. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke ("Službeni glasnik BiH" - Međunarodni ugovori, broj 11/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKU KOMISIJU ZA EKONOMSKU
SARADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
REPUBLIKE SLOVAČKE

 

I

 

Šefika Hafizović imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 181/2014
30. januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.