Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo, broj 01-2.5- 4754-28/14 N.O. od 16.05.2014, godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 12.06.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj UP/I-07-33-188/46-13 od 06.05.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.br. 3/300 zv."Žaba", u naravi pašnjak ukupne površine 3.170 m2, vlasništvo: Božimir (Ilije) Butigan sa dijelom 5/9, Ivica (Antuna) Kalauz sa dijelom 1/18, Rade (Antuna) Kalauz sa dijelom 1/18, Mirko (Antuna) Kalauz sa dijelom 1/18, Vlado (Antuna) Kalauz sa dijelom 1/18, Ivica (Nikola) Kalauz sa dijelom 2/45, Dragan (Nikola) Kalauz sa dijelom 2/45, Anka (Nikola) Menalo sa dijelom 2/45, Slava (Nikola) Dalmatin sa dijelom 2/45, Ivanka (Nikola) Krmek sa dijelom 2/45.
2.     Prije predaje u posjed potpuno izvlaštenih nekretnina, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-694-1/2014
12. lipnja/juna 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.